<< Skupina SHP
česky
english
по-русски
Proces EIA a SEA

<< Zpět na Životní prostředí

Proces EIA a SEA

EIA (Environmental Impact Assessment) a SEA (Strategic Ennvironmental Assessment) jsou procesy posuzování vlivů záměrů, koncepcí a územně plánovacích dokumentací na životní prostředí, jejichž cílem je stanovit, zda a za jakých podmínek je realizace hodnocených záměrů z hlediska životního prostředí akceptovatelná. Významný vliv na životní prostředí vykazují dopravní stavby. Jedná se především o nepříznivé dopady na kvalitu ovzduší a hlukové poměry v okolí staveb. Součástí procesů EIA a SEA jsou proto analýzy a studie zaměřené na zátěže dotčených oblastí imisemi škodlivin a hlukem.

Působnost společnosti ENVIROAD s.r.o. v této je zajištěna špičkovým hardwarovým a softwarovým vybavením a vychází důsledně z příslušných právních předpisů.