<< Skupina SHP
česky
english
по-русски
Hlukové mapy

<< Zpět na Životní prostředí

Hlukové mapy

Nepříznivý vliv hluku na životní prostředí je obecně prokázaný. Hlavním zdrojem hlukové zátěže v obydlených oblastech je ve většině případů doprava na silničních komunikacích. Hluk z dopravy je proto významným faktorem při hodnocení kvality bydlení. Zatímco s přípravou nových dopravních staveb jsou v rámci procesu EIA analyzovány a řešeny i otázky hlukové zátěže, není stávající situaci, respektive hlukovým poměrům za současného stavu komunikací, věnována náležitá pozornost, a to přesto, že intenzita dopravy trvale roste a přibývají objekty určené k bydlení.

Komplexní pohled na hlukovou zátěž ze silniční dopravy v obci, nebo její obydlené části poskytne hluková mapa, vycházející z místních podmínek – intenzit dopravy, bytové zástavby, profilu terénu, hlukových překážek atd. Hluková mapa stanoví na základě modelového výpočtu rozdělení bytových domů a obyvatel podle úrovně hlukové zátěže.

Důvodem pro vypracování hlukové mapy obce nebo její části není jen zjišťování, zda hluková zátěž z dopravy na silničních komunikacích nepřekračuje v současnosti nebo blízké budoucnosti hygienické limity hluku, ale potřeba získat směrodatný dokument o rozložení hlukové zátěže v chráněných oblastech s bytovou zástavbou. Hluková zátěž, i když nedosahuje krajní přípustné hranice (hygienického limitu hluku), je významným kritériem pro hodnocení životního prostředí. Hladina hluku je tedy důležitou součástí posuzování kvality bydlení v daném místě a faktorem při oceňování stavebních pozemků.