<< Skupina SHP
česky
english
по-русски
Dopravní průzkumy

<< Zpět na Projektová příprava

Dopravní průzkumy

Posuzování kapacit profilů a všech druhů křižovatek pozemních komunikací vychází ze současných a výhledových intenzit dopravy. Stanovení intenzit dopravy je pro tyto práce významným podkladem, který se uplatňuje i při hodnocení vlivu dopravních staveb na životní prostředí (v rámci procesu EIA).

Východiskem pro stanovení výhledových intenzit dopravy a pro navazující posuzování kapacit rozličných druhů křižovatek pozemních komunikací jsou v konkrétních případech vedle investičních záměrů především:

  • sčítání dopravy
  • dopravní průzkumy v příslušné lokalitě
  • prognózy růstu automobilové dopravy
  • modely dopravní zátěže v dané oblasti

Věcně i po metodické stránce se řídí posuzování kapacit pozemních komunikací (profilů a křižovatek) i určování současných a výhledových intenzit dopravy technickými podmínkami schválenými Ministerstvem dopravy ČR. Výstupy prací se podřizují účelu, pro který jsou zpracovávány. Výsledky jsou obvykle prezentovány formou tabulek a graficky (jako kartogramy).